//////

Archiwum kategorii: Samochody od A do Z

Lip
04

UŁOŻYSKOWIENIE WAŁU SPRZĘGŁOWEGO

Obecnie w samochodach produkowanych seryj­nie stosuje się coraz częściej rozmaite specjalne łożyska toczne, zarówno kulkowe jedno- i dwurzędowe, jak i walcowe lub igiełkowe oraz łożyska stożkowe.Inne rodzaje łożysk spotyka się najczęściej w skrzynkach biegów samochodów ciężarowych o dużej i średniej ładowno­ści. Przeważnie przypisać to można konieczności zapewnia­nia wymaganej trwałości łożysk, odpowiednio do konstrukcji skrzynki (rozkładu wzdłużnych i poprzecznych obciążeń, rozmieszczenia gniazd łożysk, sztywności obudowy, spo­sobu zabudowy skrzynki itp.). Ułożyskowanie wału sprzęgłowego. Najczęściej koło zębate stałej przekładni skrzynki biegów jest wyfrezowane na końcu wału sprzęgłowe­go. Przednią podporę wału sprzęgłowego sta­nowi łożysko w …

Kontynuuj czytanie »

Lip
04

ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKÓW

Do przełączania biegów sto­suje się niekiedy kilka siłowników nadciśnieniowych, z któ­rych każdy przemieszcza jeden wodzik mechanizmu prze­łączania przekładni. Tego rodzaju zespół siłowników jest przeważnie sterowany elektromagnetycznie. Hydrauliczne sterowanie odległościowe skrzynki biegów polega na zastosowaniu siłowników hydraulicznych do prze­mieszczania wodzików mechanizmu przełączania przekładni . Siłowniki hydrauliczne są z reguły zasilane olejem, dopływającym pod określonym nadciśnieniem z insta­lacji centralnej lub tłoczonym przez oddzielną pompę. Dźwignia zmiany biegów (lub przyciski) służy jedynie do umożliwiania lub odcinania zasilania olejem poszczególnych siłowników hydraulicznych.

Lip
04

ZADANIE URZĄDZENIA

Zadania urządzenia ryglującego, które, nie dopuszcza do jednoczesnego włączenia dwóch biegów, spełnia tulejka ryglująca zatrzaski kulkowe. Tulejka ryglująca przesuwa się .w. nadlewie po­krywy bocznejskrzyn- ki biegów między obu sektorami. Długość tulejki ryglującej i kształty sektorów są tak dobrane, że pod­czas włączania dowo­lnego biegu tulejka ryglująca naciska na drugi sektor i unie­ruchamia go w poło­żeniu neutralnym.Urządzenie ryglujące działa prawidłowo tyl­ko wówczas, jeżeli w okresie włączenia któregokolwiek biegu luz pomiędzy tulejką ryglującą a sektorami nie przekracza 0,1 mm. W razie ustawienia obu sektorów w położeniach neutralnych luz ten wynosi do 1 mm, …

Kontynuuj czytanie »

Lip
04

POMIĘDZY WAŁKAMI

Pomiędzy wałkami przesuwkowymi znajdują się wówczas dwa wydrążone kołki, rozpierane przez sprężynę. Wskutek nacisku sprężyny kołki wchodzą we wgłębienia wodzików, unieruchamiając je w odpowiednich położeniach., Podczas przesuwania jednego z wodzików kołek wychodzi z jego. wgłębienia i ściskając sprężynę prawie opiera się o drugi kołek, unieruchamiając w ten sposób drugi wodzik. . Po włączeniu wybranego biegu kołek pod naciskiem sprę­żyny wsuwa się znów w inne wgłębienie przemieszczonego wodzika i utrzymuje go w położeniu włączenia biegu. Istotną wadą zatrzaskowego urządzenia ryglującego jest to, że uniemożliwia ono tylko jednoczesne przesunięcia,dwóch wodzików, czyli włączenie …

Kontynuuj czytanie »

Lip
04

W SKRZYNCE PIĘCIOSTOPNIOWEJ

Natomiast w skrzynce pięciostopniowej każdy z trzech wodzików ma trzy wgłę­bienia.Sprężyny zatrzasków są tak dobrane, że z jednej strony unie­możliwiają samoczynne przesuwanie się kół zębatych wraz z wodzikami, a z drugiej pozwalają na przełączanie poszcze­gólnych przekładni wskutek wywierania umiarkowanego nacisku na dźwignię zmiany biegów.Jeżeli skrzynka biegów ma nieruchome wałki, po których przesuwają się widełki, zatrzaski ustalające położenia poszczególnych biegów oraz położenia wyłączenia wbudowane są w piastach widełek do przełączania przekładni.Urządzenie ryglujące uniemożliwia jednoczesne przesunięcie dwóch wodzików mechanizmu przełączania przekładni, czyli jednoczesne włączenie dwóch biegów.

Starsze posty &laquo

error: Content is protected !!